Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)


Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht op alle markten van de Europese Unie. Wij geloven dat dit een nieuwe kans biedt voor marketeers om hun merkloyaliteit te versterken door zich te concentreren op de privacy van de consument en tegelijkertijd geweldige ervaringen te bieden. Zie het als ervaringsprivacy: privacy is een belangrijk onderdeel van de klantervaring, door middel van relevante privacyverklaringen die in context worden gepresenteerd en merkgebonden keuzes. Meer info over de AVG. GDPR.

PRIVACYVERKLARING


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens van cliënten, medewerkers en relaties die Sevagram verzamelt en verwerkt. Sevagram is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens door Sevagram

Sevagram hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U kunt erop vertrouwen dat wij:

 • Werken naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving;
 • Gegevens veilig en zorgvuldig verwerken;
 • Gegevens niet doorgeven of verkopen aan derden voor commerciële of charitatieve doeleinden;
 • Wettelijke rechten respecteren;
 • Alleen samenwerken met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren;
 • Vragen over privacy eerlijk zullen beantwoorden.


Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over iemand gaan ofwel naar iemand te herleiden zijn. Denk hierbij aan iemands naam, geboortedatum, adres, et cetera. Wij verwerken deze gegevens om u op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Sevagram verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 3. Het voeren van de administratie evenals andere interne beheersactiviteiten;
 4. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 5. Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 6. Om u te informeren over nieuwe producten en / of diensten van Sevagram;
 7. De afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 8. Het behandelen van geschillen en het doen uitvoeren van de accountantscontrole;
 9. Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken;
 10. Het verbeteren van de dienstverlening van Sevagram;
 11. Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 12. De kwaliteit en veiligheid van zorg te verbeteren.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Sevagram verwerkt uitsluitend persoonsgegevens als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat, zoals voorgeschreven wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a Avg);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en / of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b Avg);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c Avg);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d Avg);
 • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Sevagram of van een derde (artikel 6 lid 1sub f Avg).

Uitleg gerechtvaardigde belangen

Voor de hiervoor als 6, 8, 9, 10, 11 en 12 genummerde doeleinden beroept Sevagram zich op de grondslag van het gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Sevagram is in die gevallen in het volgende gelegen:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Sevagram;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het ECD en het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Medewerkers onderzoeken. Bijvoorbeeld: Gezond en Veilig aan het werk;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.


U kunt zich tegen deze verwerking verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dit recht vindt u verderop in deze verklaring.

Met wie deelt Sevagram uw gegevens

In principe delen we uw gegevens niet met anderen. Dat doen we alleen als het
noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als we een wettelijke
verplichting hebben.

Verplichte verstrekking

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Sevagram niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Bewaartermijn

Sevagram bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen.

Toegang tot gegevens

Sevagram schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover dezederden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten iemands gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Verwerker voor Sevagram en heeft Sevagram de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat iemands gegevens uitsluitend voor de juiste doeleinden worden gebruikt. Uitsluitend indien Sevagram hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties verstrekt.

Beveiliging van gegevens

Men mag van ons verwachten dat we er alles aan zullen doen om ieders privacy te
waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers
hebben geheimhoudingsplicht die ook ten aanzien van ieders gegevens geldt. Sevagram gaat uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Rechten van betrokkenen

Wanneer betrokkenen informatie willen over zichzelf, kan Sevagram deze informatie pas geven wanneer voldoende duidelijk is wie de betrokkene is (identificeren) en ook
daadwerkelijk de persoon is die de betrokkene zegt te zijn (authentiseren). Sevagram verstrekt geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij betrokkene aan de telefoon hebben of een e-mail van het e-mailadres van de betrokkene afkomstig is.
Betrokkenen hebben een aantal rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
  U heeft het recht de door Sevagram verwerkte persoonsgegevens in te zien.

 • Correctie- en verwijderingsrecht
  U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is.

 • Recht van bezwaar
  Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op uw toestemming, het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, het voldoen aan wettelijke verplichtingen of het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

  Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren activiteiten van Sevagram en soortgelijke verwerkingen dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de (direct) marketingdoeleinden worden gebruikt.

 • Recht op beperking
  U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Sevagram de verwerking van uw gegevens tijdelijk "bevriest". U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
 1. In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 2. Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen
 3. verwijdering wenst;
 4. Indien Sevagram de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens
 5. wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 6. In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 • Recht om gegevens over te dragen
  U heeft het recht om de door u aan Sevagram verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor 'papieren' verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

 • Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/ profiling
  Sevagram maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

 • Intrekken van toestemming
  Voor de hierboven beschreven gegevens geldt dat wij u gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

U oefent de bovenstaande rechten uit door contact op te nemen via de onderstaande
contactgegevens.

Termijnen

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hiervoor binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen wij om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in uw persoonsgegevens.
Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Vragen

Indien u vragen en/of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens binnen Sevagram staat het u uiteraard vrij om vragen te stellen. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Toezichthouder

Ook staat het u altijd vrij om bij vragen en/of klachten contact op te nemen met de
Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.
Contactgegevens Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacybeleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Functionaris Gegevensbescherming
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 0900-7774777

Publicatiedatum: 17 mei 2018
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website.